بچینگ پلنت کامپیوتری

760.jpg
2 دستگاه بچینگ پلنت کامپیوتری لیپهر با ظرفیت تولید 2000 متر 
طراحی سایت وبهینه سازی پیام آوران پارسیان