عوامل مؤثر در مقاومت بتن چیست ؟!

capture-4519.png

عوامل مؤثر در مقاومت بتن چیست؟!

اگرچه تخلخل، عامل اولیه مؤثر بر مقاومت است .لیکن این خاصیت در عمل، با مشکلات بسیار اندازه گیری می شود و یا حتی محاسبه می گردد. زیرا تعیین درصد هیدراتاسیون کار مشکلی است( البته با فرض اینکه نسبت آب به سیمان معلوم باشد) همچنین تأثیر سنگ دانه روی ترکهای زیر بآسانی قابل بررسی کمیتی نیست. به دلایل فوق عوامل اصلی مؤثر بر مقاومت که در عمل گرفته می شوند شامل نسبت آب به سیمان، درجه تراکم، سن بتن و درجه حرارت می باشد. به هر حال عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر مقاومت مؤثر می باشند و عبارتند از نسبت سنگ دانه به سیمان، کیفیت سنگ دانه ( دانه بندی، بافت سطحی، شکل، مقاومت و سختی) و حداکثر اندازه سنگ دانه، این عوامل، هنگامی که سنگ دانه های معمولی تا حداکثر اندازه40 میلیمتر بکار می روند. به عنوان عامل درجه دوم شناخته شده اند.

طراحی سایت وبهینه سازی پیام آوران پارسیان